logo

MEHEFIN 16 - 24 JUNE

digwyddiadau
Events

Sadwrn 16 Mehefin Saturday 16 June

Cyngerdd

Y Neuadd Goffa 7.30yh
Canolfan Gerdd William Mathias
Gwledd o Gerddoriaeth gan diwtoriaid a myfyrwyr y Ganolfan yn cynnwys cyflwyniadau offerynnol a lleisiol gan unigolion a grwpiau.

Y tiwtoriaid:
Elinor Bennett (telyn),
Mary Lloyd-Davies (soprano),
Ann Peters Jones (piano)
Nicki Pearce (soddgrwth)

Noddir gan Chapman Charitable Trust

Tocynnau: £12 (gostyngiad: £10)

Concert

The Memorial Hall 7.30pm
Canolfan Gerdd William Mathias
The tutors and students of the Music Centre present a Feast of Music including instrumental and vocal performances by individuals and groups.

The tutors:
Elinor Bennett (harp),
Mary Lloyd-Davies (soprano),
Ann Peters Jones (piano)
Nicki Pearce (cello)

Sponsored by Chapman Charitable Trust

Tickets: £12 (concession: £10)

Sul 17 Mehefin Sunday 17 June

Diwrnod Hwyl

Clwb Tenis Criccieth 2.00yp - 5.00yp
AM RACED!

Diwrnod Hwyl Clwb Tennis Criccieth ac agoriad swyddogol y Pafiliwn newydd gan Liz Saville Roberts AS

• tennis
• croce
• tennis mini i blant
• tombola
• stondin cacennau
• raffl
• lluniaeth

Mynediad am ddim

Fun Day

Criccieth Tennis Club 2.00pm - 5.00pm
WHAT A RACKET

Criccieth Tennis Club Fun Day and official opening of the new Pavilion by Liz Saville Roberts MP.

• tennis
• croquet
• mini tennis for kids
• tombola
• cake stall
• raffle
• refreshments

Free Entry

Sgwrs

Y Neuadd Goffa 7.30yh
Andrew Logan – “An Artistic Adventure”
Un o brif artistiaid cerflunio Prydain sydd wedi gweithio ym meysydd cerflunio, cynllunio llwyfan, drama, opera, gorymdeithiau, gwyliau a dylunio mewnol ac sydd wedi dod yn artist dylanwadol o fri rhyngwladol gydag arddangosfeydd yn Los Angeles, Monterrey, St Petersburg a Mumbai. Mae ei fyd artistig yn cynnwys ffawna, blodau, y planedau a duwiau ac mae’n trawsnewid pethau go iawn i fersiynau newydd a gwahanol gyda dychymyg a ffantasi
Tocynnau: £12 (gostyngiad: £10)

Talk

The Memorial Hall 7.30pm
Andrew Logan – “An Artistic Adventure”
One of Britain’s principal sculptural artists who has worked across the fields of sculpture, stage design, drama, opera, parades, festivals and interior design and become an influential artist of international stature, with exhibitions as far afield as Los Angeles, Monterrey, St Petersburg and Mumbai. His artistic world includes fauna, flora, planets and gods and with flair and fantasy he has transformed real objects into new and different versions.
Tickets: £12 (concession: £10)

Llun 18 Mehefin Monday 18 June

Celf

Castle Gallery, Sgwar y Castell
Sioe Gelf

Ar agor: 10 y bore tan 5 yr hwyr dyddiol tan ddydd Sadwrn 23 Mehefin.

• paentiadau
• tecstiliau
• serameg
• cerfluniau

Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Art

Castle Gallery, Castle Square
Art Show

Opening hours: 10am to 5pm daily until Saturday 23 June.

• paintings
• textiles
• ceramics
• sculptures

Admission free but donations gratefully received

Gweithdy Crefft efo Andrea Chell

Ystafell Werdd y Neuadd Goffa 2.00yp - 3.30yp
‘Cyflwyniad i greu paentiadau nodwyddau ffelt’

Archebwch yn fuan – niferoedd cyfyngedig

£20 yn cynnwys defnyddiau

Craft Workshop with Andrea Chell

Memorial Hall Green Room 2.00 pm - 3.30pm
‘Introduction to creating needle felt paintings’

Book early – limited numbers

£20 including all materials

Drama

Festri Capel y Traeth 7.30 yh
‘Cerddoriaeth yng Nghricieth yn yr Ŵyl yn cyflwyno “The Life and Times of the Tat Man”
Tony Barrett yn perfformio sioe un-dyn rymus ac emosiynol Regional Voice Theatre o waith David Calcutt sy’n cludo’r gynulleidfa trwy straeon a chaneuon i dirlun brawychus y Rhyfel Byd Cyntaf. Cyfarwyddwr: Glen Buglass.
£10 – talu wrth y drws

Play

Capel y Traeth Vestry 7.30 pm
Music in Criccieth at the Festival presents: “The Life and Times of the Tat Man”
Regional Voice Theatre’s powerful and moving one-man show written by David Calcutt and performed by Tony Barrett transporting the audience by means of tales and song to the terrifying landscape of the First World War. Directed by Glen Buglass.
£10 – pay at the door

Mawrth 19 Mehefin Tuesday 19 June

Gweithdy Crefft efo kitty & flo

Ystafell Werdd y Neuadd Goffa 10.30yb - 12.00yp
‘Defnyddio tecstiliau i wneud tlysau’

Archebwch yn fuan – niferoedd cyfyngedig

£20 yn cynnwys defnyddiau

Craft Workshop with kitty & flo

Memorial Hall Green Room 10.30am - 12.00pm
‘Brooch making using textiles’

Book early – limited numbers

£20 including all materials

Cinio'r Ŵyl

Gwesty Bron Eifion 7.00 yh ar gyfer 7.30 yp
yng nghwmni Lowri Ann Richards

2 gwrs: £26

Archebwch yn fuan – niferoedd cyfyngedig

Festival Dinner

The Bron Eifion Hotel 7.00 pm for 7.30pm
with Lowri Ann Richards

2 courses: £26

Book early – limited numbers

Cerddoriaeth

Cadwalader's, Stryd y Castell, Cricieth 7yh - 10 yh
Noson Jazz
Gyda Ray Brook (ffliwt), Andy McKenzie (gitar), Greg Robley (bas) a Ray Forrest (drymiau).

Bwyd, hufen iâ a diodydd ar werth.

£5- talu wrth y drws

Music

Cadwalader's, Castle Street, Criccieth 7 pm - 10 pm
Jazz Night
With Ray Brook (flute), Andy McKenzie (guitar), Greg Robley (bass) & Ray Forrest (drums).

Food, ice cream and drinks for sale.

£5 - pay at door

Mercher 20 Mehefin Wednesday 20 June

Gŵyl Flodau

Eglwys Santes Catherine, Cricieth

Ar agor: 10.00 yb tan 5.00 yp tan ddydd Gwener 22 Mehefin. 10.00 yb tan 4.00 yp dydd Sadwrn 23
Mehefin.

Lluniaeth ysgafn ar gael.

Mynediad am ddim ond derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Flower Festival

St. Catherine’s Church, Criccieth

Opening hours: 10.00am to 5.00 pm until Friday 22 June. 10.00 am to 4.00 pm Saturday 23 June.

Refreshments available.

Admission free but donations gratefully received

Gweithdy Crefft efo Vicki Hinde

Ystafell Werdd y Neuadd Goffa 10.30yb - 12.00yp
‘Arddangosiad o sut i wneud sebon addurnol’ gan Vicki Hinde o’r Soap Mine
£6

Craft Workshop with Vicki Hinde

Memorial Hall Green Room 10.30am - 12.00pm
‘Demonstration on how to make decorative soap’ by Vicki Hinde of the Soap Mine
£6

Te Cymreig

Gwesty'r Lion, Y Maes, Cricieth 2.00 yp - 4.00 yp
Te Cymreig
Gyda grŵp Canu am Hwyl U3A yn perfformio teyrnged i Elvis Presley.
Derbynnir rhoddion wrth y drws

Welsh tea

Lion Hotel, Y Maes, Criccieth 2.00 pm - 4.00 pm
Welsh tea
With U3A Singing for Fun group performing an Elvis Presley tribute.
Donations on the door

Cerddoriaeth

Y Neuadd Goffa 7.00yh
Cerddoriaeth yng Nghricieth yn yr Ŵyl yn cyflwyno "CONCERTANTE!"
Rhaglen yn arddangos dau o’r pumawdau piano enwocaf sy’n cynnwys y bas dwbl. Dilynir Pumawd yn Eb leiaf Johann Hummel gan y Pumawd gogoneddus yn A fwyaf "Y Brithyll" gyda’i amrywiadau enwog o’r gan "Die Forellen" (Y Brithyll)Edward Davies (feiolin), Robert Secret (fiola), John Sharp (soddgrwth), Bronwen Naish (bas dwbl) a Helen Davies (piano).
£12 (gostyngiad £10) – talu wrth y drws

music

The Memorial Hall 7.00pm
Music in Criccieth at the Festival presents: "CONCERTANTE!"
A programme showcasing two of the most famous piano quintets which include the double bass. Johann Hummel's Quintet in Eb minor is followed by the glorious "Trout" Quintet in A major with its famous set of variations on the song "Die Forellen" (The Trout) Edward Davies (violin), Robert Secret (viola), John Sharp (cello), Bronwen Naish (double bass) and Helen Davies (piano).
£12 (concession £10) – pay at the door

Iau 21 Mehefin Thursday 21 June

Cerddoriaeth

Cadwalader's, Stryd y Castell, Cricieth 7yh - 10 yh
Noson Jazz
Gyda Niall Ross (sax), Isaac Horne (trwmped), Mal Fisher (piano), Greg Robley (bas) & Andy McKenzie (gitar).

Bwyd, hufen iâ a diodydd ar werth.

£5- talu wrth y drws

music

Cadwalader's, Castle Street, Criccieth 7 pm - 10 pm
Jazz Night
With Niall Ross (sax), Isaac Horne (trumpet), Mal Fisher (piano), Greg Robley (bass) & Andy McKenzie (guitar).

Food, ice cream and drinks for sale.

£5 - pay at door

Darlith

Capel Moreia, Llanystumdwy 7.30 yh
Darlith Goffa David Lloyd George
Siaradwr: Ifor ap Glyn – Bardd Cenedlaethol Cymru.

Noddir gan: Mrs M George a Chadeirydd Cyngor Gwynedd.

Tocynnau: £12 (gostyngiad: £10) (yn cynnwys lluniaeth ysgafn trwy garedigrwydd Regent Garage, Cricieth www.regentgarage.com)

Lecture

Capel Moreia, Llanystumdwy 7.30 pm
David Lloyd George Memorial Lecture
Speaker: Ifor ap Glyn – National Poet of Wales.

Sponsored by Mrs M George & The Chairman of Gwynedd Council

Tickets: £12 (concession: £10) (including light refreshments courtesy of Regent Garage, Criccieth www.regentgarage.com)

Gwener 22 Mehefin Friday 22 June

Gweithdy Crefft efo Mel Roberts

Memorial Hall Green Room 10.30yb - 12.30yp
Mosaic Workshop with Mel Roberts of Mazin Mosaics

Archebwch yn fuan – niferoedd cyfyngedig

£20 yn cynnwys defnyddiau

Craft Workshop with Mel Roberts

Memorial Hall Green Room 10.30am - 12.30pm
Mosaic Workshop with Mel Roberts of Mazin Mosaics

Book early – limited numbers

£20 including all materials

Cerddoriaeth

Festri Capel y Traeth 3.00 yp
Cerddoriaeth yng Nghricieth yn yr Ŵyl yn cyflwyno Cyngerdd Amser Te gyda "Concertante!"
Pedwarawd Baroc yn perfformio cyngerdd bywiog ac amrywiol yn cynnwys gweithiau gan CPE Bach, Mozart, Pachelbel, Handel ac eraill. Edward Davies & Gillian Radcliffe (feiolinau), Bronwen Naish (soddgrwth) a Helen Davies (harpsicord)
£10 yn cynnwys te a chacen – talu wrth y drws

music

Capel y Traeth Vestry 3.00 pm
Music in Criccieth at the Festival presents: Tea Time Concert with "Concertante!"
Baroque Quartet present a lively and varied concert in including works by CPE Bach, Mozart, Pachelbel, Handel etc. Edward Davies & Gillian Radcliffe (violins), Bronwen Naish (cello) and Helen Davies (harpsichord)
£10 including tea and cakes – pay at the door

Cabare

Y Neuadd Goffa 7.30yh
Stifyn Parri: “Shut Your Mouth”
Sioe un dyn heb flewyn ar dafod, gan un o gegau mwya’r wlad - sydd wedi gweithio hefo rhai o sêr mwya’r byd. Mae’r entrepreneur a’r diddanwr Stifyn Parri wedi serennu yn y West End ac wedi gweithio hefo rhai o enwau mwya’r diwydiant adloniant. Ar ôl blynyddoedd o gadw ei geg ar gau, ma’ hi’n amser iddo rannu’r ‘tantryms’, y cyfrinachau a’r ddrama gefn llwyfan
Tocynnau: £12 (gostyngiad: £10)

Cabaret

The Memorial Hall 7.30pm
Stifyn Parri: “Shut Your Mouth”
This one-man show is an honest, unscripted and outrageous account of the untold story of a larger than life TV and Showbiz personality who has worked with some of the biggest names in the industry. A cheeky and charming eclectic mix of comic and poignant anecdotes of showbiz life including West End backstage drama, Hollywood royalty, real royalty, coming out, behind the camera TV secrets, and celebrity gossip.
Tickets: £12 (concession: £10)

Sadwrn 23 Mehefin Saturday 23 June

Bwyd

Y Prom 12.00 yp tan 10.00 yh
Grwp Bwyd Gogledd Cymru yn cyflwyno Y Wledd Symudol
Diwrnod llawn bwyd stryd lleol cyffrous a blasus, cwrw a gwinoedd a cherddoriaeth fyw arbennig iawn. Bydd celf a chrefft i’r plant. Digwyddiad drwy’r dydd grêt i’r teulu cyfan. Peidiwch â’i golli!
Tocynnau: £3 (gostyngiad: £2) – plant am ddim

Food

The Esplanade 12.00 pm - 10.00pm
North Wales Food Group present The Movable Feast
A whole day of exciting & delicious local street food, wine & beers accompanied by a brilliant line up of live music. There will be arts & crafts & children’s activities. A great all day event for the family. Don’t miss it!
Tickets: £3 (concession £2) – children free

Tân Gwyllt ysblennydd

o’r Castell oddeutu 10.30 yh
Derbynnir unrhyw roddion yn ddiolchgar

Spectacular Fireworks Display

from the Castle Approx. 10.30 pm
Donations gratefully received

Sul 24 Mehefin Sunday 24 June

Gwasanaeth yr Ŵyl

Eglwys Santes Catherine 10.30 yb
Dathliad eciwmenaidd dwyieithog

Pregethwr gwadd: Y Parchedig Sue Williams

FESTIVAL SERVICE

St Catherine’s Church 10.30 am
An ecumenical bilingual celebration

Guest preacher: The Reverend Sue Williams

Cyngerdd

Y Neuadd Goffa 3.00yp
Tristian Evans (piano)
Perfformiad o gerddoriaeth gan Erik Satie, Maurice Ravel a Graham Fitkin i gefndir o ddeunyddiau gweledol a ffotograffau a ddewiswyd yn arbennig ar gyfer y perfformiad, gyda chysylltiadau agos rhwng cerddoriaeth a’r ddelwedd symudol.
Tocynnau: £12 (gostyngiad: £10)

Concert

The Memorial Hall 3.00pm
Tristian Evans (piano)
Music by Erik Satie, Maurice Ravel and Graham Fitkin performed to a backdrop of evocative visual footages and photographs, compiled especially for the performance, offering novel interactions between music and the moving image.
Tickets: £12 (concession: £10)