logo

MEHEFIN 16 - 24 JUNE

cysylltu aC archebu
Contact & Booking

SUT I ARCHEBU TOCYNNAU

Gostyngiadau ar docynnau i rai dros 60 oed neu mewn addysg
llawn amser.

ARCHEBU DRWY’R POST

Llenwch y ffurflen archebu. Gwnewch eich siec yn daladwy i:
Cymdeithas Gelfyddydau Criccieth, ac anfonwch hwy ynghyd ag amlen gyda stamp at:

Cymdeithas Gelfyddydau Criccieth d/o Dwyfor,
Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd LL52 0SB

LAWRLWYTHO FFURFLEN ARCHEBU

DROS Y FFÔN

Galwch neu anfonwch neges at 07790 830 367. Cedwir y tocynnau a archebir dros y ffôn am 5 diwrnod nes y byddwn yn derbyn y taliad.

ARCHEBU PERSONOL

Yn Newsday, y Tea Room a Swyddfa’r Post, Stryd Fawr, Cricieth.

Nodwch, os gwelwch yn dda: Ni allwn dderbyn taliadau â cherdyn.
Ni fydd modd cyfnewid tocynnau, nac ad-dalu’r arian.

Mae MYNEDIAD ar gyfer pobl anabl yn foddhaol yn y rhan fwyaf o fannau. Serch hynny, pan fyddwch yn archebu tocynnau oddi wrth y
Trefnwyr byddai’n werth sôn am eich anghenion, er mwyn sicrhau
sedd addas.

07790 830 367

info@cricciethfestival.co.uk

Mae’r wybodaeth ar y gwefan hon yn gywir adeg ei chyhoeddi
(Ebrill 2018).

Mae Trefnwyr yr Ŵyl yn cadw’r hawl i newid unrhyw ran o’r rhaglen.

HOW TO BOOK YOUR TICKETS

Discounts on tickets for those aged over 60 or in full time education.

POSTAL BOOKING

Complete the booking form. Make your cheque for the correct
remittance payable to: Criccieth Arts Association and send the form
and cheque with a stamped addressed envelope to:

Criccieth Arts Association c/o Dwyfor,
Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd LL52 0SB:

DOWNLOAD BOOKING FORM

BY TELEPHONE

Call or text 07790 830 367. Tickets booked by telephone will be held for 5 days pending receipt of your payment.

PERSONAL BOOKING

At Newsday, The Tea Room and The Post Office, High Street, Criccieth.

Please note: We are not able to accept Credit Card payments.
Tickets cannot be exchanged or money refunded.

ACCESS is satisfactory in most venues for the disabled. It is advisable to check with the Organisers when placing an order, so that special needs can be met wherever possible.

07790 830 367

info@cricciethfestival.co.uk

The information on this website is correct at publication (April 2018).

The Festival Organisers reserve the right to make changes to any part
of the programme.